บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่

ข่าวกิจกรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม ทั้งหมด จำนวน 23 หมู่บ้าน ระหว่างหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ตามแผนการออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
————————————
โดยระหว่างวันที่ 15 – 23 พฤษภาคม 2566 ได้ออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชน จำนวน 5 หมู่บ้าน ดังนี้
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ออกให้บริการแก่ประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง
🔹วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ออกให้บริการแก่ประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเจริญ
🔹วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ออกให้บริการแก่ประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านโล๊ะป่าห้า
🔹วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ออกให้บริการแก่ประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยอ้ม
🔹วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ออกให้บริการแก่ประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยอ้มใหม่
🔹วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ออกให้บริการแก่ประชาชน หมู่ที่ 10 บ้านปางลาว

Loading