นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1) ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2564

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

➡ สขร.1 ประจำเดือน กันยาย พ.ศ.2564

➡ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

➡ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

➡ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

➡ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

➡ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564

➡ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

➡ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

➡ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564

➡ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

➡ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม และ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

 

 

Loading