นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1) ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2567

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566

Loading