นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1) ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2567

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 ⇒⇒⇒คลิก…

สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ⇒⇒⇒คลิก…

สขร.1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 ⇒⇒⇒คลิก…

สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ⇒⇒⇒คลิก…

สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 ⇒⇒⇒คลิก…

สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ⇒⇒⇒คลิก…

Loading