นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1) ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2565

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สขร.1 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565

สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565

สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สขร.1 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565

สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565

สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สขร.1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565

สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

 

Loading