นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ (สขร.1) ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2566

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สขร.1 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566

สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566

สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

สขร.1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566

สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565

สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565

สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565

 

Loading