ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการย่างเนื้อวัว หมู่ 19

งานร้องเรียนร้องทุกข์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย นายเอกพงศ์ สักลอ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด , นางสาวณิชชา สุขวิริยสกุล ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ และนางสาวมนธิดา บุญเรือง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมกับผู้ปกครองท้องที่ได้แก่ นายไพศาล จันทร์ชุม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19 ได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ถูกร้องเรียน ประกอบอาชีพย่างเนื้อวัวขายทำให้เกิดควันและกลิ่นรบกวนบ้านเรือนใกล้เคียง จากการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ถูกร้องเรียนประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย คือ ย่างเนื้อวัวเพื่อนำขึ้นรถไปเร่ขาย โดยย่างเนื้อวัววันละ 5 กิโลกรัม ใช้เวลาช่วงเช้าทำการย่าง      ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง และไปขายช่วงบ่าย โดยทำการย่างบนเตาอั้งโล่ขนาดเล็กจำนวน 2 เตา ใช้เป็นเตาสำหรับต้ม 1 เตา เตาย่าง 1 เตา โดยมีลักษณะไม่แตกต่างจากการประกอบอาหารในครัวเรือนทั่วไป และบ้านของผู้ถูกร้องเรียน อยู่ห่างจากบ้านผู้ร้องเรียนประมาณ 4 เมตร มีถนนคั่นกลางระหว่างบ้านผู้ร้องเรียนกับบ้านผู้ถูกร้องเรียน เมื่อพิจารณาลักษณะวิธีการประกอบการย่างเนื้อและระยะเวลาการประกอบการรวมทั้งสภาพพื้นที่ที่เป็นที่โล่งมิได้อยู่ชิดติดกันกับบ้านเรือนข้างเคียง กลิ่นที่เกิดจากการประกอบอาหารดังกล่าวจึงถือได้ว่ายังไม่ถึงขนาดเป็นเหตุรำคาญที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรบกวนการดำรงชีวิตประจำวันต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง จึงเห็นควรยุติเรื่อง