ตรวจสอบกรณีร้องเรียนว่าอาจมีการรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 19

งานร้องเรียนร้องทุกข์

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย นายชาตรี ใจฟองตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง , นายเอกพงศ์ สักลอ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด , นางสาวณิชชา สุขวิริยสกุล ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ และนายสันติชัย โรจน์ประจักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ร่วมกับผู้ปกครองท้องที่ได้แก่ นายทวี ดวงเนตร ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18 และคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ได้ร่วมกันตรวจสอบกรณีที่ดินข้างเคียงของผู้ร้องเรียน มีการปักเสาปูนล้อมรั้วรวดหนามตลอดแนวเขตที่ดิน โดยพื้นที่ล้อมรั้วลวดหนามมีสภาพเป็นลำเหมืองสาธารณประโยชน์ จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ จากการตรวจสอบเบื้องต้นน่าเชื่อว่ามีลำเหมืองสาธารณะอยู่บริเวณระหว่างที่ดินของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน แต่ไม่แน่ชัดว่าอยู่บริเวณใด และมีแนวเขตอย่างไร เนื่องจากลำเหมืองได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นพื้นดินและมีวัชพืชขึ้นปกคลุม ดังนั้น คณะเจ้าหน้าที่จึงแจ้งต่อคู่กรณีว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจน จะดำเนินการประสานเจ้าพนักงานที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) มาดำเนินการรังวัดและตรวจสอบแนวเขตของที่ดินต่อไป