คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

คูู่มือสำหรับประชาชน

1.การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์

2.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

3.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

4.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

5.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

6.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

7.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

8.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

9.การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

10.การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

11.การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนบริษัท

12.การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

13.การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

14.การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

15.การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

16.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

17.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

28.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

19.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

20.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

21.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

22.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

23.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

24.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

25.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

26.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

27.การแจ้งขุดดิน

28.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

29.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

30.การแจ้งถมดิน

30.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

31.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

32.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

33.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

34.การรับชำระภาษีป้าย

35.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

36.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

37.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

38.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

39.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

40.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

41.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

42.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

43.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

44.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

45.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

46.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

47.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

48.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร