คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

คูู่มือสำหรับประชาชน

1.การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์

2.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

3.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

4.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

5.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

6.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

7.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

8.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

9.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

10.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

11.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

12.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

13.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

14.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

15.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

16.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

17.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

18.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

19.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

20.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

21.การแจ้งขุดดิน

22.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

23.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

24.การแจ้งถมดิน

25.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

26.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

27.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

28.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

29.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

30.การรับชำระภาษีป้าย

31.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

32.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

33.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

34.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

35.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

36.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

37.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

38.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

39.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

40.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

41.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

42.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

Loading