ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

➡ 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

➡ 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

➡ 3. แบบคำร้องขอรับ (ดร.03)

➡ 4. ประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุน(แบบดร.04)

➡ 5. บัญชีแนบท้ายประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับเจ้าหน้าที่)

➡ 6. แบบคำร้องขอคัดค้าน (แบบดร.05)

➡ 7. แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบดร.06)

➡ 8. หนังสือขอส่งข้อมูลเด็กแรกเกิด (สำหรับเจ้าหน้าที่) (แบบดร.07)

➡ 9. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02 ส่วนที่ 1) สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ต้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม

Loading