งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

ข่าวกิจกรรม
🔸องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. กลุ่มพัฒนาสตรี ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2567 “ประเพณีวันสงกรานต์” ในวันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2567 ณ หาดทรายลำน้ำกก หมู่ที่ 15 บ้านใหม่บัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
🔸โดยภายในงานมีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่อุทิศตนเพื่อสังคมและผู้สูงอายุสุขภาพดี รวมจำนวน 46 ท่าน กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
🔸การจัดงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงวัยไป พร้อม ๆ กับการอนุรักษ์และสืบ สานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีที่จะนำไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป

Loading