โครงการกิจกรรมให้ความรู้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุข

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

♥โครงการกินอย่างไรไม่ให้หัวใจล้มเหลวโดยคณะกรรมการ หมู่ที่ 5

♥โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดย กลุ่มอสม หมู่10

♥โครงการรักสุขภาพป้องกันภาวะโรคหลอดเลือดในสมอง โดย คณะกรรมการ หมู่ที่ 16

♥โครงการส่งเสริมการดูเลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน โดย อสม. หมู่ที่ 2

♥โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน โดย อสม. หมู่ที่ 20

♥โครงการห่วงใยไตใส่ใจสุขภาพ โดย คณะกรรมการ หมู่ที่ 12

♥โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกโดย รพ.สต.

♥เฝ้าระวังและป้องกันโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลใน ศพด.

♥โรคไวรัสโคโรนา 19 โดย อสม.หมู่ที่ 17

 

Loading