งานป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

1. โครงสร้าง

2.ข้อมูลผู้บริหาร

3.อำนาจหน้าที่

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

8.Q&A

9.SOCIAL NETWORK

10.แผนดำเนินงบประจำปี

11.รายงานการกำกับติดตามดำเนินงาน รอบ6เดือน

12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี.

13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17.E-Service

18.แผนการจ่ายงบประมาณประจำปี

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ6เดือน

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26.การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทางทุจริตและประพฤติมิชอบ

30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทางทุจริตและประพฤติมิชอบ

31.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

36.ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40 รายงานการกำกับติดตามและดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6เดือน

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

*****************************************************************************************************************************

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

➡ มาตรสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตาการการใช้ดุลพินิจ

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประโยชน์ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

 

Loading