งานป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

งานป้องกันการทุจริต

➡ [download-attachment id=”1299610″ title=”ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563″]

➡ [download-attachment id=”1073369″ title=”ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส”]

➡ [download-attachment id=”1073370″ title=”ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓”]

➡ [download-attachment id=”1073371″ title=”แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓”]

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

➡ มาตรสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตาการการใช้ดุลพินิจ

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

➡ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประโยชน์ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม