งานตลาดนัดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดงานตลาดนัดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
“งานของดีตำบลแม่ข้าวต้ม” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
โดยได้รับเกียรติจาก นายปรัชญา พิลึก ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยนายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี และกล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิดโดย นางสาวอัศเจรีย์ นามวงค์ กำนันตำบลแม่ข้าวต้ม
โดยการจัดงานในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ฝ่ายปกครอง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ภาคประชาชน เกษตรกร กลุ่มอาชีพ และพ่อค้า แม่ค้า วัตถุประสงค์ของการจัดงานเป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าท้องถิ่น จำพวกสินค้าด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Loading