ค่ายลูกอ๊อด

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกอ๊อด เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ และเรียนรู้ทักษะในด้านต่างๆ อาทิเช่น
๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย และการปฏิบัติตนตามข้อตกลง
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดและรู้จักแก้ปัญหา
๔. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการรอคอย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
#กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ค่ายลูกอ๊อด) สำหรับเด็กนักเรียนสามารถนำมาปฏิบัติทั้งในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา รวมไปถึงเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีความสุข บนพื้นฐานของ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Loading