คู่มือการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

งานนโยบายและแผน

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

3. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565)

6. หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศ (สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565)

7. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2565)

8. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2566)

9. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 9076 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ งป 1.

แบบ งป 2.

แบบ-งป.3.

Loading