คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และมอบหมายการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ-ประจำปี-2562

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

กระบวนการและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

๑.เบิกรับเงินจากส่วนการคลังตามรายชื่อและจำนวนเงินที่ถูกต้อง แล้วนำเงินไปจ่ายแก่ผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน

๒. ตรวจสอบแก้ไขข้อมูล กรณี มีการเปลี่ยนชื่อสกุล และรายงานให้งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนทราบ  เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

๓. กรณีมีผู้สูงอายุ และคนพิการ เสียชีวิต ให้นำเงินคืนกองคลัง ไม่เกิน ๑ วัน และแจ้งให้งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในเดือนถัดไป

๔. นำส่งคืนเอกสารจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ พร้อมตรวจความถูกต้องส่งคืนงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนเพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาต่อไป

Loading