คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ที่ /๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

งานการเจ้าหน้าที่

 ➡ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ที่ /๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading