คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

งานการเจ้าหน้าที่

➡ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ที่ /๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

➡ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ที่ /๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

➡ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ที่ ๒๗/๒๕๖๔ เรื่องการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง

 

Loading