คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ที่ ๒๗/๒๕๖๔ เรื่องการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง

งานการเจ้าหน้าที่

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ที่ ๒๗/๒๕๖๔ เรื่องการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง

Loading