ครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

ข่าวกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “โ” ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช อบต.แม่ข้าวต้ม โดยการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวได้มีการบรรยายเรื่อง นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา บทบาทของคณะกรรมการฯ บรรยายโดยนายภพธนภัต คำสุรันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
และในช่วงบ่าย นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม รองนายก เลขานุการนายก ทีมงานคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารศพด. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาล อบต.แม่ข้าวต้ม นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาล และศพด.อบต.ป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร.ร.อนุบาล อบต.ป่าซาง และ ศพด.ป่าซาง ที่ได้ให้การต้อนรับและได้ให้ข้อมูล พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

Loading