ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

Uncategorized

1.ประชากร

2.ส่วนที่1

3.คำแถลงงบประมาณ

4.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ

5.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

6.ส่วนที่2

7.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน

8.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน

9.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล

10.รายงานประมาณการรายรับ

11.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

12.รายงานประมาณการรายจ่าย

13.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

Loading