ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

Uncategorized

1.ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.

2.คำแถลง

3. คำแถลงงบประมาณ

4.คำแถลง-รายละเอียดประมาณการรายรับ

5.คำแถลง-รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

6.บันทึกหลักการและเหตุผล

7.บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามด้าน

8.บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามแผนงาน

9.บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล

10.รายงานประมาณการรายรับ

11.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

12.รายงานประมาณการรายจ่าย

13.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

Loading