ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งานนโยบายและแผน

➡ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

➡ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

➡ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

➡ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

➡ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

 

 

Loading