ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งานนโยบายและแผน

➡ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

➡ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

 ➡ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖