ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งานนโยบายและแผน

➡ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

 ➡ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕