กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

กิจการสภาฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๕ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศอำเภอเมืองเชียงราย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศอำเภอเมืองเชียงราย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๓) ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศอำเภอเมืองเชียงราย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องกำหนดประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศอำเภอเมืองเชียงราย เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง กำหนดประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒