กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี ๒๕๖๔

กิจการสภาฯ

➡ เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔

➡ เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

➡ ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

➡ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

➡ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

➡ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

➡ ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

➡ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

➡ ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

➡ ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

➡ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

➡ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

➡ เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

➡ เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

➡ ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

➡ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

➡ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

➡ ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

➡ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

➡ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

Loading