กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี ๒๕๖๗

กิจการสภาฯ

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และสมัยประชุมสามัญประจำปีแรก แระจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗

นัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัย แรก ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

นัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

นัดประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

Loading