กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี ๒๕๖๖

กิจการสภาฯ

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ตรั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

นัดประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอม่ข้าวต้ม นัดประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี-พ.ศ.2566

นัดประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒

นัดประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ แรก

นัดประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๒

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566 รับรองเมื่อวันที่ 21 เม.ย.65

Loading