กิจกรรมโครงการวันภาษาไทย(วันสุนทรภู่)

ข่าวกิจกรรม
#กิจกรรมโครงการวันภาษาไทย(วันสุนทรภู่)
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายภพธนภัต คำสุรันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวันภาษาไทย(วันสุนทรภู่) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตะหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง นักเรียนได้เรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของไทยและให้นักเรียนได้อนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป โดยมีกิจกรรมการแนะนำตัวละคร การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีและการแต่งการด้วยชุดไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading