กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  นายเพียร  กันติ๊บ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม  ได้เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และกล่าวถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้างขององค์การบริการส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม  จำนวน 50 คน

 

Loading