กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ข่าวกิจกรรม
ในวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565
🔸โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประธานสภา ฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาว หัวหน้าตู้ยามตำบลแม่ข้าวต้ม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 11 และ 21 บ้านเวียงกลาง จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันปลูกป่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
🙏ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี
🙏ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนต้นไม้และหญ้าแฝก และให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
🙏ขอขอบคุณภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ เอื้อเฟื้อช่วยกันจัดสถานที่และสนับสนุนพาหนะเดินทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มิได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

Loading