กิจกรรมการมีส่วนร่วม

Uncategorized

➡ [download-attachment id=”1072457″ title=”คณะอนุกรรมการติดตามผล สปสช”]

➡ [download-attachment id=”1072458″ title=”สปสช”]

➡ [download-attachment id=”1072474″ title=”แผนการเงิน 64 รอบที่ 1″]

➡ [download-attachment id=”1072475″ title=”แผนการเงิน 64 รอบที่ 1.1″]

➡ การประชุมวางแผน พิจารณาอนุมัติ แผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ข้าวต้ม

➡ การประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ข้าวต้ม (นอกรอบ) ในวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดกิจกรรมงานวันสตรีสากล และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานประจำปี 2564

➡ [download-attachment id=”1072469″ title=”การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี พ.ศ.2564″]

Loading