การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

งานการเจ้าหน้าที่

➡ เรื่อง คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

➡ มอบหมายงานให้เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มติดตามกำกับดูแล

 

Loading