การประเมินความเสี่ยงการทจุริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

การป้องกันการทุจริต

➡ การประเมินความเสี่ยงการทจุริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Loading