การประเมินความเสี่ยงการทจุริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งานป้องกันการทุจริต

➡ การประเมินความเสี่ยงการทจุริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Loading