การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ประจำปี 2567

ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช อบต.แม่ข้าวต้ม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น , ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์ , การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ , การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ , การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ และการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ตามความในมาตรา 9 แห่งประมาลกฏหมายที่ดิน

Loading