การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ครั้งแรก ในวันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
——————————————
โดยท่านรัชพงศ์ ศิริมี ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมอบนโยบายในการทำงานแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่
1.การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม รองประธานสภา และเลขานุการสภาฯ
2.การกำหนดประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565
3.การกำหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
4.การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
5.การพิจารณากำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภา อบต.

Loading