การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

ข่าวกิจกรรม
การประชุมสภา อบต.แม่ข้าวต้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
—————————-
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเมืองงาม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยมีเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่
1.การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการและค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
2.การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายการค่าครุภัณฑ์
3.การขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
4.การขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินโครงการ
5.การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตดูดทราย
และ 6.การพิจารณารับโอนทรัพย์สินจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเชียงราย

Loading