การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

ข่าวกิจกรรม
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเมืองงาม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ และเสนอเพื่อพิจารณาเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
🔹โดยหลังจากการประชุม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มีการมอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม ทั้ง 23 หมู่บ้าน เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่อไป

Loading