การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566

ข่าวกิจกรรม
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาวัฒนธรรมเฉลิมราช องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยมีเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่
1.การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
2.การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4
3.การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทาง หมู่ที่ 23 บ้านทรายมูล

Loading