การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566

ข่าวกิจกรรม
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยมีเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่
1.การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบขอใช้พื้นที่ โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 20 ว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตทำประตูทางเข้าโรงเรียนอนุบาล ตำบลแม่ข้าวต้ม และขอรื้อถอนรั้วเพื่อสร้างประตูทางเข้า
4. การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมืองสาธารณประโยชน์เพื่อเชื่อมทางสาธารณประโยชน์ เข้า – ออกพื้นที่ บนโฉนดที่ดิน บ้านป่าซางหัวฝาย หมู่ที่ 16
5. การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตดูดทรายตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี บริษัท เชียงราย ทรัพย์ ทรายงาม จำกัด (ขออนุญาตดูดทรายใน แม่น้ำกก บริเวณพื้นที่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ข้าวต้ม)
และ เรื่องอื่น ๆ ได้แก่
1. รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสสอง)
2. การจัดตั้งที่พักสงฆ์พระธาตุดอยเก่ง พื้นที่หมู่ที่ 16 บ้านป่าซางหัวฝาย ตาม เอกสารสิทธิ์ สปก
3.การปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Loading