การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ แรก ประจำปี 2566

ข่าวกิจกรรม
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ แรก ประจำปี 2566
——————————————–
ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยมีญัติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ และเรื่องอื่น ดังนี้
1.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Loading