การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

ข่าวกิจกรรม
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
——————————————–
ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยมีเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาดังนี้
1.การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
2.ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
3.ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565
4.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
5.การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตดูดทรายตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
6.ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

Loading