การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ข่าวกิจกรรม
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยมีระเบียบวาระดังนี้
1.ลงมติเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
2.ขออนุมัติยกเลิกการโอนเงินงบประมาณ
3.ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.ขออนุมัติกันเงินโครงการหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
5.ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการ
6.ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการตามข้อบัญญัติ

Loading