การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2567 ในวันอังคาร ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองงาม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading