การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.แม่ข้าวต้ม (กองทุน สปสช.) ครั้งที่ 3/2566

ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.แม่ข้าวต้ม (กองทุน สปสช.) ครั้งที่ 3/2566 ในวันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยนายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มเป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุมมีเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC)
2.พิจารณาปรับแผนการเงินของกองทุนฯ
3.พิจารณาปรับแผนสุขภาพ
4.พิจารณาแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 19 โครงการ

Loading