การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.แม่ข้าวต้ม (กองทุน สปสช.) ครั้งที่ 6/2566

ข่าวกิจกรรม

🔹การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.แม่ข้าวต้ม (กองทุน สปสช.) ครั้งที่ 6/2566 ในวันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองงาม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้ นายเจิดศักดิ์ สิงห์สุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธานในที่ประชุม 🔹ในการประชุมมีเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1.พิจารณาแผนการเงิน ประเภทที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.พิจารณา แผนงาน/โครงการประเภทที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.พิจารณาแผนสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.แม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และมีเรื่องรายงานสถานะการเงินของกองทุน สปสช. และกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่ข้าวต้ม เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Loading