การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

ข่าวกิจกรรม
วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง โดยมีบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน 80 คน เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ได้แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และให้ที่ประชุมรับทราบแนวปฏิบัติ Do & Don’t (พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม มีคุณธรรมสุจริต การครองตนหรือการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงการนำแนวปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ในการนี้ นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่านโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆ จะเป็นมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รวมถึงเป็นการปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริต ช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการ การทุจริตประพฤติ มิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้น ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

 

Loading