การตรวจเยี่ยมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ข่าวกิจกรรม
📌ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ หมู่ที่ 16
📌ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ หมู่ที่ 1 , 7 , 12 , 17 , 18 , 19 และหมู่ที่ 22
………………………………………………………
▶️องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในชุมชนระดับครัวเรือนอย่างถูกวิธี โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ประชุมปรึกษาหารือ และตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามประเมินผล
📝โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ได้กำหนดแผนการตรวจเยี่ยมโครงการ ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ข้าวต้ม รวม 23 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 – 10 พฤศจิกายน 2565 โดยชุดตรวจเยี่ยม จำนวน 3 ชุด ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และ อสม. ร่วมการตรวจเยี่ยมโครงการในครั้งนี้

Loading