การตรวจประเมินสำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม
การตรวจประเมินสำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม รอบการตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเผิ้งโก๋นเดือนห้าบ้านสันก๋อยรุ่งเรือง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเจริญ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โดยได้มีการรายงานข้อมูลตามเกณฑ์ชี้วัด สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และการนำเสนอวีดีทัศน์บรรยายสรุปโครงการนวัตกรรม “โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลแม่ข้าวต้ม” การเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ และได้มีการลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นภาคสนาม
โดย นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และ ประธานสภา อบต. , รองประธานสภา อบต. , รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย , นักส่งเสริมวิชาการเกษตร จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย , ผู้ใหญ่บ้าน , ประธานวิสาหกิจชุมชนในตำบลแม่ข้าวต้ม และสมาชิกกลุ่มเผิ้งโก๋นเดือนห้าบ้านสันก๋อยรุ่งเรือง ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้

Loading