การจัดทำฐานข้อมูลตลาดสด ตำบลแม่ข้าวต้ม

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การจัดตั้งตลาด พ.ศ. ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แผนงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการสำรวจตลาด

Loading