การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี 2565

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565           ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ในด้านสุขภาพ สังคม เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกัน ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน ได้มีส่วนร่วมให้ความสำคัญ ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Loading