ข้อมูลองค์กร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือพิมพ์

แบ่งปันเว็บนี้

QR code

งานนโยบายและแผน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
แผนยุทธศาสตร์2559-2563-แม่ข้าวต้ม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560)
สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
แผนดำเนินงาน60
ส่วนที่-1-แผนการดำเนินงานปี-2560
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่องประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญํติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนสี่ปีพ.ศ.2561-2564-ครั้งที่-1
เพิ่มเติมแผนสามปี2560-2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)เพิ่มเติม (ฉบับที่๓)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่๑)พ.ศ.๒๕๖๐
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ-ผ.07เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง-พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๐


ผู้บริหารนายสันติ เถรนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายสมจิตร บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายอุดม บั้งเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืองพาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายชวลิต เกตุละอ
ประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายเสวตร์ แรงจริง
รองประธานสภาฯ อบต.แม่ข้าวต้ม

ผู้บริหารนายกำจัด เชื้อเมืงพาน
เลขานุการฯ สภา อบต.แม่ข้าวต้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เลขที่ 159 หมู่ 19 บ้านเกษแก้ว ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5370-6081 โทรสาร 0-5373-5141 อีเมล์ : webmaster@maekhawtom.go.th
power by thanaphum.com